Pháp điển Net - Quyết định số 20/2002/QĐ-BTS ngày 31/12/2002 của Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, ban hành và lưu trữ văn bản tại cơ quan Bộ Thuỷ sản
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                  Bộ Thuỷ sản                                      Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số  20/2002/QĐ-BTS

Hà nội, ngày 31 tháng 12 năm 2002

Quyết định của bộ trưởng bộ thuỷ sản

Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, ban hành và lưu trữ văn bản tại

cơ quan Bộ Thuỷ sản

bộ trưởng Bộ thuỷ sản

Căn cứ Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia số 34/2001/PL-ubtvqh10 ngày 04 tháng 4 năm 2001 của Uỷ ban thường vụ quốc hội khoá X;

Căn cú Nghị định số 50/CP ngày 21/6/1994 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ thuỷ sản;

Theo đề nghị của Chánh văn phòng, vụ trưởng vụ Pháp chế Bộ Thuỷ sản,

quyết định

Điều 1.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 16. Thứ sáu hàng tuần, Trưởng Phòng Hành lưu trữ có trách nhiệm tổng hợp, gửi Chánh Văn phòng bản báo cáo về số lượng, văn bản “đến”, văn  bản “đi” trong tuần; tóm tắt nội dung cơ bản những văn bản quan trọng, tình hình xử ký, giải quyết văn bản, những vướng mắc và đề xuất hướng giải quyết  để Chánh Văn phòng báo cáo tại buổi họp giao ban của Bộ.

chương IV

Điều khoản thi hành

Điều 17. Chánh Văn phòng Bộ, có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế này trong cơ quan bộ; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo lãnh đạo Bộ tình hình thực hiện cũng như những vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện và đề xuất hướng giải quyết trình Bộ trưởng.

Điều 18. Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Chánh Văn phòng tổ chức hướng dẫn việc thực hiện quy chế này tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Trong quá trình thực hiện, các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm đề xuất với Chánh Văn phòng nghiên cứu trình Bộ trưởng quyết định.

                                                                                      bộ trưởng Bộ thuỷ sản

                                                                                          Tạ Quang Ngọc

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
15/01/2003 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software