Pháp điển Net - Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

 Bộ TàI NGUYÊN Và MÔI TRƯờNG

Bộ TàI NGUYÊN Và MÔI TRƯờNG          CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 36/2014/TT-BTNMT

            Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014

THÔNG TƯ

Quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.

Chương I
QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
13/08/2014 
Ngày công báo
19/08/2014 
Số công báo
773+774/2014 
Số trang
69 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Thông tư
61/2015/TT-BTNMT 15/12/2015 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định về cấp và quản lý Chứng chỉ định giá đất

  

Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
44/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Chính phủ
Về việc quy định về giá đất

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
02/2010/TTLT-BTNMT... 08/01/2010 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc hướng dẫn xây dựng, thẩm định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  
 Thông tư
145/2007/TT-BTC 06/12/2007 Bộ Tài chính
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất và Nghị định số 123/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software