Pháp điển Net - Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

              Bộ TàI NGUYÊN                           CộNG HOà Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

             Và MÔI TRƯờNG                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 37/2014/TT-BTNMT                       

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2014

THÔNG Tư

Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Chương I
NHữNG QUY ĐịNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 15. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2014.

Điều 16. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, quyết định./.

                                                                                          KT. Bộ TRƯởNG                          THứ TRƯởNG

                                                                                       Nguyễn Mạnh Hiển

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
13/08/2014 
Ngày công báo
19/08/2014 
Số công báo
773+774/2014 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
47/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Chính phủ
Về việc quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software