Pháp điển Net - Thông tư số 31/2014/TT-BCA ngày 24/07/2014 của Bộ Công an về việc quy định về giấy chứng nhận công tác đặc biệt, phù hiệu và trang phục chiến đấu của cảnh sát cơ động
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

                 Bộ CÔNG AN                              CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Số 31/2014/TT-BCA  

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014

THÔNG TƯ

Quy định về Giấy chứng nhận công tác đặc biệt, phù hiệu và trang phục
chiến đấu của Cảnh sát cơ động

Căn cứ Pháp lệnh Cảnh sát cơ động năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Nghị định số 21/2014/NĐ-CP, ngày 25/3/2014 về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 77/2009/NĐ-CP, ngày 15/9/2009;

Theo đề nghị của Tư lệnh Cảnh sát cơ động;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về Giấy chứng nhận công tác đặc biệt, phù hiệu và trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định chi tiết thi hành Điều 14 của Pháp lệnh Cảnh sát cơ động về Giấy chứng nhận công tác đặc biệt, phù hiệu và trang phục chiến đấu của Cảnh sát cơ động.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Mặt sau: (Tham khảo tới văn bản gốc)


Nội dung tham khảo kèm theo

Để có nội dung toàn văn, đề nghị Quý khách hàng truy cập vào website http://legal.khaitri.vn  để sử dụng văn bản gốc hoặc liên hệ tới:

Công ty TNHH Sản xuất Phần mềm Khai Trí

P.704C, Toà nhà 15-17 Ngọc Khánh, Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại: (04) 38 464 464. Fax: (04) 37474311

E-mail: Khaitrihn@khaitri.vn

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
10/09/2014 
Ngày công báo
10/08/2014 
Số công báo
745+746/2014 
Số trangVăn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Pháp lệnh
08/2013/UBTVQH13 23/12/2013 Uỷ ban Thường vụ ...
Về cảnh sát cơ động

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software