Pháp điển Net - Quyết định số 1320/1999/QĐ-BLĐTBXH ngày 06/10/1999 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc bổ sung, sửa đổi Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH         CỘNG HOÀ CÁC HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                VÀ XÃ HỘI                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số 1320/1999/QĐ-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG
 BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Về việc bổ sung, sửa đổi Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân
 cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố độc hại.

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

- Căn cứ vào Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ vào Nghị định số 96/CP ngày 07/12/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;

- Căn cứ vào Điều 6 của Nghị định số 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ và Thông tư số 10/1998/TT-BLĐTBXH ngày 28/5/1998 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân;

Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Bảo hộ lao động.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành bổ sung Danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại (phụ lục số 1 kèm theo);

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/01/2000 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
12 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
68/2008/QĐ-BLĐTBXH 29/12/2008 Bộ Lao động, ...
Về việc ban hành danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại

  
 Quyết định
68/2008/QĐ-BLĐTBXH 29/12/2008 Bộ Lao động, ...
Về việc ban hành danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại (Phần II)

  
 Quyết định
68/2008/QĐ-BLĐTBXH 29/12/2008 Bộ Lao động, ...
Về việc ban hành danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại (Phần III - hết)

  
 Quyết định
205/2002/QĐ-BLĐT... 21/02/2002 Bộ Lao động, ...
Về việc bổ sung, sửa đổi danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại

  

Văn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Quyết định
955/1998/QĐ-BLĐT... 22/09/1998 Bộ Lao động, ...
Về việc ban hành danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software