Pháp điển Net - Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ngày 22/07/2014 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

             Uỷ ban NHÂN Dân                     DÂN CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

           THàNH PHố Hà NộI                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 28/2014/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2014

 QUYếT ĐịNH

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân
trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Uỷ ban NHÂN DÂN THàNH PHố Hà NộI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 08/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc phê duyệt quy hoạch nghĩa trang Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26/5/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn vệ sinh trong hoạt động mai táng và hỏa táng;

Căn cứ Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tại Tờ trình số 1805/TTr-LĐTBXH ngày 26/6/2014; báo cáo thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nghĩa trang nhân dân thành phố Hà Nội của Sở Tư Pháp tại công văn số 1026/STP-VBPQ ngày 22/4/2014,

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Chương IV
Tổ CHứC THựC HIệN

Điều 12. Chế độ báo cáo

Đơn vị, cá nhân quản lý nghĩa trang, chủ đầu tư nghĩa trang xã hội hóa thực hiện báo cáo cơ quan quản lý; định kỳ 2 lần/năm (vào thời điểm ngày 30/6 và 31/12 hằng năm) thực hiện báo báo đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Trong quá trình thực hiện Quy chế nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị gửi ý kiến về UBND Thành phố và Sở Lao động - Thương binh & Xã hội để nghiên cứu, bổ sung và sửa đổi./.

                                                                                    TM. Uỷ ban NHÂN DÂN                                KT. CHủ TịCH                                                                                                                        PHó CHủ TịCH

                                                                                      Nguyễn Quốc Hùng

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
01/08/2014 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
11 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Quyết định
30/2017/QĐ-UBND 11/09/2017 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
14/2010/QĐ-UBND 16/04/2010 Uỷ ban nhân dân ...
Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nghĩa trang trên địa bàn thành phố Hà Nội

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software