Pháp điển Net - Thông báo số 37/2014/TB-LPQT ngày 19/06/2014 của Bộ Ngoại giao về việc điều ước quốc tế có hiệu lực - " Công hàm trao đổi về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam và Chính phủ Nhật Bản đối với Tập đoàn Tài chính Nhật Bản và Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản "
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
               Bộ NGOạI GIAO                           CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Số 37/2014/TB-LPQT 

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2014

 THÔNG BáO

Về việc điều ước quốc tế có hiệu lực

Thực hiện quy định tại Khoản 3, Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Công hàm trao đổi về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản đối với Tập đoàn Tài chính Nhật Bản và Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản, ký tại Hà Nội ngày 15 tháng 4 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2014.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao công hàm theo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

                                                                                          TL. Bộ TRƯởNG                                      KT. Vụ TRƯởNG                                                                                                                                    Vụ LUậT PHáP Và ĐIềU ƯớC QUốC Tế                                                                                            PHó Vụ TRƯởNG

                                                                                         Nguyễn Văn Ngự

 


Ha Noi, April 15, 2014

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
19/06/2014 
Ngày công báo
08/07/2014 
Số công báo
651+652/2014 
Số trang

 

 
© 2007 by KhaiTri Software