Pháp điển Net - Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Thông tin văn bản
 

Tenvanban
Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
Cấp hiệu lực
Thông tư 
Mavb
29/2014/TT-BTNMT 
Ngaybanhanh
02/06/2014 
Coquanbanhanh
Bộ Tài nguyên và Môi trường 
Trichyeu
Về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
17/07/2014 
Nguoiky
Nguyễn Mạnh Hiển 
Ngày công báo
28/07/2014 
Số công báo
715-720/2014 
Số trang
139 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Nghị định
43/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Chính phủ
Về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Thông tư
13/2011/TT-BTNMT 15/04/2011 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định về Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất

  
 Thông tư
19/2009/TT-BTNMT 02/11/2009 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

  
 Thông tư
19/2009/TT-BTNMT 02/11/2009 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (Phần II và hết)

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software