Pháp điển Net - Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net -> Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

 Bộ TàI NGUYÊN Và MÔI TRƯờNG

Bộ TàI NGUYÊN Và MÔI TRƯờNG          CộNG HòA Xã HộI CHủ NGHĩA VIệT NAM

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số 28/2014/TT-BTNMT

            Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2014

THÔNG TƯ

Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
17/07/2014 
Ngày công báo
27/07/2014 
Số công báo
711-714/2014 
Số trang
102 Văn bản này hướng dẫn thi hành các văn bản sau:
 Luật
45/2013/QH13 29/11/2013 Quốc hội
Về đất đai

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Quyết định
22/2007/QĐ-BTNMT 17/12/2007 Bộ Tài nguyên Môi ...
Về việc ban hành Quy định thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

  
 Quyết định
23/2007/QĐ-BTNMT 17/12/2007 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc ban hành Ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất

  
 Thông tư
08/2007/TT-BTNMT 02/08/2007 Bộ Tài nguyên và ...
Về việc Hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software