Pháp điển Net - Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/06/2007 của Bộ Y tế; Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net ->  Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
               bộ y tế - bộ nội vụ                                  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số 08/2007/TTLT-BYT-BNV

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2007

Thông tư liên tịch

Hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước

Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6128/VPCP-VX ngày 25 tháng 10 năm 2006, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước như sau:

i. quy định chung

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
16/07/2007 
Ngày công báo
01/07/2007 
Số công báo
428+429 
Số trangVăn bản này sửa đổi bổ sung các văn bản sau:
 Thông tư Liên tịch
08/TT-LB 20/04/1995 Bộ Y tế;Bộ Tài ...
Về việc hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software