Pháp điển Net - Thông tư liên tịch số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC ngày 27/02/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net ->  Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

      bộ tài nguyên và môi trường                          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                 - Bộ Tài chính                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số 04/2007/TTLT-BTNMT-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2007

Thông tư liên tịch

Hướng dẫn lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai

Căn cứ Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm công ích;

Liên Bộ Tài nguyên và Môi trường - Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp lập dự toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai như sau:

I. NGUYÊN TắC CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Khi lập dự toán chỉ tính các nội dung chi cần thiết có liên quan đến công việc phải thực hiện, không tính Toàn bộ các khoản mục chi phí nêu trên.

- Đơn giá vật liệu theo quy định tại tiết a điểm 1 mục B Phần II

- Đơn giá công cụ, dụng cụ theo quy định tại tiết b điểm 1 mục B phần II

- Mức khấu hao ca máy theo quy định tại tiết d điểm 1 mục B phần II

- Niên hạn sử dụng công cụ dụng cụ:

+ Đối với công cụ, dụng cụ đã quy định theo định mức kinh tế kỹ thuật của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì áp dụng theo niên hạn định mức quy định;

+ Đối với các công cụ, dụng cụ chưa có định mức kinh tế kỹ thuật, niên hạn sử dụng phải được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định (đối với nhiệm vụ chi từ nguồn ngân sách trung ương), Sở Tài chính (đối với nhiệm vụ chi từ nguồn ngân sách địa phương).        

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
25/04/2007 
Ngày công báo
10/04/2007 
Số công báo
264+265 
Số trang
20 Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Thông tư
136/2017/TT-BTC 22/12/2017 Bộ Tài chính
Về việc quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ về tài nguyên môi trường

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software