Pháp điển Net - Công văn số 7459/NHNN-KTTC ngày 30/08/2006 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ kinh doanh, đầu tư chứng khoán
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net ->  Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
             ngân hàng nhà nước                                Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam        Việt Nam         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số 7459/NHNN-KTTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2006

V/v Hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ kinh doanh, đầu tư chứng khoán

Kính gửi: Các tổ chức tín dụng

- Căn cứ quyết định 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/04/2004 của Thống đốc NHNN ban hành hệ thống tài khoản các tổ chức tín dụng và các quyết định sửa đổi, bổ sung có liên quan;

- Căn cứ Hệ thống Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các thông tư hướng dẫn chuẩn mực của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Tài chính về chế độ Kế toán doanh nghiệp;

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn nghiệp vụ kinh doanh và đầu tư chứng khoán (nghiệp vụ mua bán hẳn chứng khoán) như sau:

A. một số VấN Đề CầN PHÂN biệT KHI THựC HIệN Kế TOáN NGHIệP vụ KINH DOANH Và ĐầU Tư CHứNG KHOáN (MUA BáN HẳN)

1. Công văn này hướng dẫn hạch toán, kế toán nghiệp vụ mua/bán hẳn đối với các khoản thuộc chứng khoán nợ, chứng khoán vốn thoả mãn các tiêu chuẩn tại điểm 2 mục này, và chứng khoán khác thuộc nhóm chứng khoán kinh doanh.

2. Tiêu chuẩn đối với chứng khoán Vốn hạch toán vào tài khoản 14 hoặc tài khoản 15:

- Chứng khoán Vốn hạch toán trên tài khoản 14 là chứng khoán được TCTD mua với chiến lược kinh doanh, mua để bán trong thời gian ngắn nhằm hưởng chênh lệch giá, không có mục đích kiểm soát doanh nghiệp.

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Thông tin khác
TThieuluc
Đang có hiệu lực 
Ngayhieuluc
30/08/2006 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
10 

 

 
© 2007 by KhaiTri Software