Pháp điển Net - Quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net ->  Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/TTg NGÀY 03-02-1994 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

QUYẾT ĐỊNH SỐ 58/TTg NGÀY 03-02-1994 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Quy định một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Để thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VII về những vấn đề cấp bách của sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của nhân dân;

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30-9-1992;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội .

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tổ chức y tế cơ sở trên địa bàn, phường, thị trấn (gọi chung là y tế cơ sở);

1. Y tế cơ sở là đơn vị kỹ thuật y tế đầu tiên tiếp xúc với nhân dân, nằm trong hệ thống y tế Nhà nước có nhiệm vụ thực hiện các dịch vụ kỹ thuật chăm sóc sức khoẻ ban đầu, phát hiện dịch sớm, chữa các căn bệnh và đỡ đẻ thông thường, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp kế hoạch hoá gia đình, vệ sinh phòng bệnh, tăng cường sức khoẻ.

2. Y tế cơ sở được tổ chức theo địa bàn cụm dân cư và nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của cộng đồng. Cán bộ Y tế cơ sở phải có trình độ chuyên môn kỹ thuật phù hợp, cán bộ phụ trách y tế cơ sở phải có năng lực quản lý để chỉ đạo thống nhất các mặt hoạt động y tế, bảo đảm chất lượng và hiệu quả.

Điều 2. Cán bộ Y tế cơ sở:

Cán bộ Y tế xã, phường, thị trấn, thôn, ấp, bản... sau đây gọi chung là Cán bộ Y tế cơ sở, được xác định theo địa bàn hoạt động, số lượng dân và nhu cầu của từng khu vực mà bố trí như sau:

1. Y tế phường, xã, thị trấn:

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

Điều 6. Bộ Tài chính phối hợp với các ngành có liên quan cân đối ngân sách cùng Bộ Y tế triển khai ngay đề án củng cố, xây dựng trạm y tế xã vào đầu năm 1994 để xoá các xã trắng (xã không có Cán bộ Y tế hoạt động) và các xã chưa có trạm Y tế. Ngân sách bao gồm các khoản để xây dựng nhà cửa, trang thiết bị chuyên môn kỹ thuật cho trạm y tế xã và đào tạo, bổ sung cán bộ, đặc biệt là các xã vùng cao nơi xa xôi hẻo lánh, vùng đồng bào các dân tộc ít người.

Điều 7. Để hỗ trợ kịp thời các tuyến y tế cơ sở trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại các huyện có miền núi cao, vùng sâu, nơi xa xôi hẻo lánh, biên giới, hải đảo và các huyện có các xã vùng cao, vùng sâu được thành lập các đội y tế lưu động. Các đội y tế lưu động được trang bị các dụng cụ phương tiện đi lại để làm nhiệm vụ phòng bệnh,chống dịch, chống sốt rét, chống bướu cổ, sinh đẻ có kế hoạch chữa bệnh thông thường và bồi dưỡng chuyên môn kỹ thuật cho Cán bộ Y tế cơ sở. Số lao động của đội thuộc Trung tâm y tế huyện và đặt dưới sự chỉ đạo, quản lý, và điều hành của Giám đốc Trung tâm y tế huyện.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quy định trong Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 9. Bộ trưởng các Bộ: Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh Xã hội, Trưởng ban  Tổ chức Cán bộ Chính phủ hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 10. Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

                                                                                             Võ Văn Kiệt

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
03/02/1994 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được sửa đổi bổ sung bởi các văn bản sau:
 Quyết định
131/TTg 04/03/1995 Thủ tướng Chính phủ
Về việc sửa đổi một số điểm trong Quyết định 58/TTg ngày 03/02/1994 về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
117/2014/NĐ-CP 08/12/2014 Chính phủ
Về việc quy định về Y tế xã, phường, thị trấn

  
 Quyết định
131/TTg 04/03/1995 Thủ tướng Chính phủ
Về việc sửa đổi một số điểm trong Quyết định 58/TTg ngày 03/02/1994 về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software