Pháp điển Net - Nghị định số 31/CP ngày 18/05/1996 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Công chứng Nhà nước
Web Tin tức Pháp luật
 

 
 
Trang chủ -> Pháp điển Net ->  Văn bản mới


 Quay trở lại 
 Nội dung văn bản (Trích)
 

NGHỊ ĐỊNH

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 31/CP NGÀY 18 THÁNG 5 NĂM 1996 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC

 

CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Để tăng cường công tác hành chính - tư pháp và quản lý xã hội bằng pháp luật;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ tư pháp,

 

NGHỊ ĐỊNH:

 

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

            . . . . . . . . . . . . . . . .

 

            . . . . . . . . . . . . . . . .

- Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị định số 45/HĐBT ngày 27 tháng 2 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức hoạt động công chứng Nhà nước.

 

Điều 38

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

 

Điều 39

- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

Thông tin khác
TThieuluc
Hết hiệu lực 
Ngayhieuluc
18/05/1996 
Ngày công báo
 
Số công báo
 
Số trang
 Văn bản này được hướng dẫn thi hành bởi các văn bản sau:
 Thông tư
1411/TT-CC 03/10/1996 Bộ Tư pháp
Về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 31/CP ngày 18/05/1996 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động Công chứng Nhà nước

  

Văn bản này được thay thế bởi các văn bản sau:
 Nghị định
75/2000/NĐ-CP 08/12/2000 Chính phủ
Về việc công chứng, chứng thực

  

Văn bản này thay thế các văn bản sau:
 Nghị định
45-HĐBT 27/02/1991 Hội đồng Bộ trưởng
Về việc tổ chức và hoạt động của Công chứng Nhà nước

  

 

 
© 2007 by KhaiTri Software